Oferta edukacyjna na rok 2023/2024 w przygotowaniu


Ankieta kandydata Ankieta (plik MS Word)


Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2022/2023

Informacje ogólne
1. W danym roku szkolnym planuje się utworzenie trzech klas pierwszych, w których liczba uczniów nie przekroczy 24 w każdej z nich.
2. Wszystkie oddziały będą realizować podstawę programową, przedmioty rozszerzone będą realizowane w niewielkich grupach międzyoddziałowych.
3. Liceum pracuje w systemie jednozmianowym (7.30-16.45)
4. Uczniowie obowiązkowo wybierają dwa przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym.
5. Jeżeli wśród dwóch wybranych przedmiotów nie ma języka angielskiego lub matematyki, uczeń może wybrać matematykę lub język angielski jako trzeci przedmiot rozszerzony.
6. W obrębie klas proponujemy oddziały:

 • biologia i chemia
 • biologia i język polski
 • biologia i matematyka
 • biologia i język angielski
 • biologia i geografia
 • chemia i matematyka
 • chemia i język angielski

 dodatkowe informacje:

- dzięki temu, że uczniowie wybierają dwa przedmioty rozszerzone, realizowane są one w dużym wymiarze godzin (11 godzin w ciągu 4 lat)

- program tego oddziału umożliwia absolwentom podjęcie studiów na przykładowych kierunkach: medycyna, biologia, chemia, analityka medyczna, biotechnologia, farmacja, weterynaria, psychologia, bioinżynieria, ochrona środowiska

- współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim; Wydział Biologii i Instytutu Botaniki, Wydział Chemii.

 

 • historia i wos
 • historia i matematyka
 • historia i język angielski
 • historia i geografia
 • historia i język polski
 • język polski i język angielski

dodatkowe informacje:

- dzięki temu, że uczniowie wybierają dwa przedmioty rozszerzone, realizowane są one w dużym wymiarze godzin (11 godzin w ciągu 4 lat)

- program tego oddziału umożliwia absolwentom podjęcie studiów na przykładowych kierunkach: filologia polska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, historia, prawo i administracja, politologia, socjologa, psychologia, kulturoznawstwo, edytorstwo, bibliotekoznawstwo, ochrona dóbr kultury, archiwistyka

-  współpraca z UPJP2 z Wydziałem  Historii i Dziedzictwa Narodowego

 • matematyka i fizyka
 • matematyka i biologia
 • matematyka i historia
 • matematyka i chemia
 • matematyka i język angielski
 • matematyka i geografia

dodatkowe informacje:

- dzięki temu, że uczniowie wybierają dwa przedmioty rozszerzone, realizowane są one w dużym wymiarze godzin (11 godzin w ciągu 4 lat)

-  program tego oddziału umożliwia absolwentom podjęcie studiów na przykładowych kierunkach: uczelnie techniczne - budownictwo, mechatronika, automatyka i robotyka, informatyka, matematyka, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, inżynieria środowiska oraz uczelnie ekonomiczne - ekonomia, gospodarka i zarządzanie publiczne, finanse i rachunkowość, zarządzanie, marketing, turystyka i rekreacja

- patronat Politechniki Krakowskiej, możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach matematyki i fizyki prowadzonych przez pracowników PK

 • język angielski i język polski
 • język angielski i historia
 • język angielski i wos

dodatkowe informacje:

- dzięki temu, że uczniowie wybierają dwa przedmioty rozszerzone, realizowane są one w dużym wymiarze godzin (11 godzin w ciągu 4 lat)

-  program tego oddziału umożliwia absolwentom podjęcie studiów na przykładowych kierunkach: filologia polska, filologie obce, socjologia, kulturoznawstwo, pedagogika

- współpraca z: Speed s.c. Szkoła Języka Angielskiego- prowadzenie zajęć języka angielskiego przez native speakerów

 • matematyka i język polski
 • fizyka i wos
 • fizyka i język polski
 • fizyka i chemia
 • fizyka i geografia
 • biologia i wos
 • biologia i geografia
 • chemia i historia
 • matematyka i wos

dodatkowe informacje:

- dzięki temu, że uczniowie wybierają dwa przedmioty rozszerzone, realizowane są one w dużym wymiarze godzin (11 godzin w ciągu 4 lat)

- uczniowie mają bardzo szeroki wachlarz możliwości wyboru, dostosowany do indywidualnych potrzeb i zainteresowań

- program tego oddziału umożliwia absolwentom podjęcie studiów na uczelniach technicznych, ekonomicznych, pedagogicznych, rolniczych

 • W zwiększonym wymiarze godzin realizowane są: matematyka, język angielski, drugi język obcy.
 • Raz w tygodniu lekcje języka angielskiego prowadzone są przez native speakera.
 • Prowadzone są zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne: język łaciński, koło teatralne, schola, zajęcia sportowe, koła olimpijskie oraz przedmiotowe, konsultacje przedmiotowe.
 • Na mocy umów zawartych z Uniwersytetem Jagiellońskim i Politechniką Krakowską nasi uczniowie uczestniczą w warsztatach i wykładach z matematyki, fizyki i chemii, prowadzonych przez pracowników uczelni.
 • Szkoła organizuje na początku września obóz integracyjny dla uczniów klas pierwszych.
 • Kandydaci nieobjęci elektronicznym systemem rekrutacji, oprócz podania, osobiście składają dokumenty w Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej. Wszystkie dane tych kandydatów do systemu rekrutacji prowadzone są przez KLO im. Świętej Rodziny z Nazaretu.
 • Do Liceum zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów.

 

Harmonogram rekrutacji

1. Między 16 maja a 20 czerwca kandydat loguje się do rekrutacji elektronicznej oraz składa do szkoły podanie (wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru);
2. W dniach: 24 czerwca – 12 lipca kandydat składa do szkoły następujące dokumenty (kopię lub oryginał)

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
- zaświadczenie OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty
- wypełnioną ankietę kandydata do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny z Nazaretu (ankiety zostaną przesłane do Rodziców zalogowanego Kandydata drogą mailową);
-  podanie o przyjęcie do internatu (dotyczy uczniów zamiejscowych);
-  opinię wychowawcy klasy (nie dotyczy absolwentów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie oraz szkół prowadzonych przez KCECAK);
-  opinię katechety (nie dotyczy absolwentów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie oraz szkół prowadzonych przez KCECAK);

3. 19 lipca 2022: ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

4. Do 25 lipca potwierdzenie woli przez kandydatów zakwalifikowanych (potwierdzenie woli polega na doniesieniu oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty);

5. 26 lipca 2022 godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum.

Kryteria przyjęcia są zgodne i wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

ZAPRASZAMY!