Szanowni Państwo,
Informuję, iż III zebranie Rady Rodziców odbędzie się w dniu:
7 stycznia 2019o godz. 17:00 (poniedziałek).
Bardzo proszę o obecność wszystkich delegatów klasowych lub zastepców.
 
Harmonogram zebrania:
1. Podsumowanie działań od ostatniego zebrania
2. Organizacja Pikniku
3. Organizacja szkolenia z Social Media dla rodziców
4. Organizacja dalszych działań Rady Rodziców w roku 2018/2019.

Przewodnicząca RR
Witam Wszystkich Państwa w nowym roku szkolnym :)
Informuję, iż I zebranie wyborcze Rady Rodziców odbędzie się w dniu 24 września 2018o godz. 17:00 bardzo proszę o obecność wszystkich delegatów klasowych.
 
Harmonogram zebrania:
1. Rozliczenie finansowe za rok szkolny 2017/2018
2. Przedstawienie działań zrealizowanych w roku szk. 2017/2018
3. Wybory Prezydium
4. Omówienie działań na rok szkolny 2018/2019
 
Przewodnicząca RR
Drodzy uczniowie i Rodzice,
Rada Rodziców po raz kolejny ma zaszczyt zaprosić Państwa na Piknik szkolny 2018, który rozpocznie się
Mszą Świętą o godz. 15:00 na dziedzińcu naszej szkoły
w dniu 17 czerwca 2018.
Serdecznie zapraszamy Dyrekcję Szkoły, Nauczycieli, uczniów wraz z rodzinami :)
Po Mszy Świętej Siostra Agata poprowadzi część artystyczną naszego Pikniku, ponadto odbędą się liczne zawody, zabawy, gry, malowanie twarzy i inne Piknikowe atrakcje. Zapraszamy również na poczęstunek przygotowany wspólnymi siłami.
Przewodnicząca Rady Rodziców
Zgodnie z ustaleniami podczas IV zebrania RR, zapraszam wszystkich delegatów z trójek klasowych na kolejne zebranie, które odbędzie się w dniu:
14 maja 2018 (poniedziałek) o godz. 17:00.

Tematy, które będą omawiane:
- Przygotowanie pikniku 2018,
- sprawy bieżące.

Przewodnicząca RR
Zgodnie z informacją przesłaną w mailu do Delegatów RR 2017/2018, najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 18.03.2018 (środa) o godzinie 17:00. Na zebranie serdecznie zapraszam wszystkich delegatów z trójek klasowych.
Tematy, które będą omawiane:
- dotychczasowe działania Prezydium RR (bezpieczeństwo dzieci w szkole, stołówka, fontanny wody pitnej),
- przygotowanie pikniku

Przewodnicząca RR
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość... 
 
Rada Rodziców
Zgodnie z Terminarzem spotkań RR 2017/2018, najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 22.01.2018 (poniedziałek) o godzinie 17:30. Na zebranie serdecznie zapraszam wszystkich delegatów z trójek klasowych.
Przewodnicząca RR

Zgodnie z Uchwałą Rady Rodziców zostało założone nowe konto, na które proszę wpłacać składki:

nr konta:

15 8589 0006 0000 0034 7176 0003

 

właściciel konta:

Rada Rodziców Szkół Katolickich im. Św. Rodziny z Nazaretu w Krakowie, 

31-152 Kraków, ul. Pędzichów 13

Raport z zebrania Rady Rodziców

Szkół Katolickich im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie

z dnia 13.11. 2017r.

Zebranie odbyło się na terenie szkoły w dniu 13.11.2017 o godz. 17:00 i udział wzięli Delegaci klas:

Szkoła Podstawowa (15 klas) ? 13 osób

Gimnazjum (6klas) ? 1 osoba

Liceum Ogólnokształcące (6 klas) ? 3 osoby

oraz uczestnictwo Dyrektora Szkoły ? Ks. Krzysztof Wilk w I części zebrania

Podpisana lista dostępna u Przewodniczącej Rady Rodziców.

Porządek obrad:

1.      Uzupełniające wybory do Prezydium

2.      Zatwierdzenie budżetu za rok ubiegły 2016/2017

3.      Omówienie konta Rady Rodziców

4.      Organizacja Pikniku 2018

5.      Wolne wnioski

Obrady przebiegły zgodnie z planem i uchwalono co następuje:

1)      Uchwała nr 3 ? uzupełniające  wybory Prezydium 2017/2018

W głosowaniu wzięli udział wszyscy Delegaci klas i jednogłośnie uchwalili:

Danuta Pogładzińska ? Rajchel ? Skarbnik RR , 17 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymane

Dariusz Kołacz ? Sekretarz RR, 17 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymane

Pozostali członkowie Prezydium RR bez zmian

2)      Uchwała nr 4 ? budżet na rok 2017/2018

Przyjęto rozliczenie finansowe za rok 2016/2017 - 17 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymane

Ustalono iż przekazanie środków przez poprzedniego Skarbnika w momencie gdy Przewodniczący RR przekaże numer konta bankowego i otrzyma pełne rozliczenie wydatków
z roku bieżącego.

3)      Wspólnie z Dyrektorem szkoły ustalono, iż konto zostanie założone w Banku Spółdzielczym Rzemiosła, gdzie Szkoła w imieniu Rady Rodziców założy rachunek umożliwiający dokonywanie operacji przez Radę Rodziców. Wspólnie z księgowym szkoły zostanie ustalony sposób rozliczeń dotyczący dofinansowania przez RR obiadów, zielonych szkół i innych wydatków.

4)      Organizacja Pikniku ? omówiono zagadnienia związane z realizacją części rozrywkowej oraz prezentacji klas. Przydzielono poszczególne zadania rodzicom, którzy pozostaną w komunikacji mailowej z Przewodniczącą RR, mającej na celu przekazanie postępów w przygotowaniach.

5)      Podczas spotkania z Dyrektorem szkoły omówiono:

a)      temat związany z świetlicą młodszą oraz organizacją opieki nad dziećmi tam przebywającymi,

b)      mundurki szkolne,

Ponadto poruszono zagadnienia związane z:

c)      bezpieczeństwo w sieci ? wszyscy rodzice zobowiązani są do zapoznania się ze stronami www.dbajofejs.pl , www.dzieckowsieci.pl  przekazać w swoich klasach oraz poprzez grupę mailową  przekazać propozycję realizacji tematu w naszej szkole.

d)      obiadami  wydawanymi przez stołówkę szkolną ? padła propozycja przygotowania ankiety ? drogą mailową Przewodnicząca RR roześle proponowaną ankietę, pozostali rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią ankiety oraz jej zatwierdzeniem bądź odrzuceniem (z podaniem przyczyny), bądź zaproponowanie korekt. Wzór ankiety prześle rodzic, który wnioskował o taki tryb oraz uzupełni ją o artykuły sprzedawane w sklepiku szkolnym.

e)      wodą w szkole ? rodzic  zgłaszający wniosek rozpozna temat i prześle go na skrzynkę RR ? następnie poprzez korespondencję mailową rodzice przekażą swoje wnioski.

Na tym obrady zakończono. Szczegółowy Raport do wglądu u Przewodniczącej RR.

Zgodnie z Terminarzem spotkań RR 2017/2018, najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 13.11.2017 (poniedziałek) o godzinie 17:30. Na zebranie serdecznie zapraszam wszystkich delegatów z trójek klasowych.
Przewodnicząca RR

Uwaga zmiana konta Rady Rodziców!!!

Zgodnie z Uchwałą, podjętą podczas Zebrania Rady Rodziców w dniu 02.10.2017, zmianie uległ Skarbnik oraz sposób rozliczania się klas z Radą Rodziców.

W najbliższym czasie zostanie założony odrębny rachunek na potrzeby Rady Rodziców, na który należy dokonywać przelewy lub wpłaty gotówkowe w kasie banku.

Informacje na temat numeru konta do wpłat będą zamieszczone w zakładce ?Skrzynka kontaktowa?

Przewodnicząca RR

Raport z zebrania Rady Rodziców

Szkół Katolickich im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie

z dnia 02.10. 2017r.

 

Zebranie odbyło się na terenie szkoły w dniu 02.10.2017 o godz. 17:30 i udział wzięli Delegaci klas:

Szkoła Podstawowa (16 klas) ? 13 osób

Gimnazjum (6klas) ? 3 osoby

Liceum Ogólnokształcące (6 klas) ? 3 osoby

Podpisana lista dostępna u Przewodniczącej Rady Rodziców.

Porządek obrad:

1.      Podsumowanie prac Rady Rodziców w roku 2016/2017 ? raport finansowy

2.      Wybory Prezydium na rok 2017/2018

3.      Budżetu na rok 2017/2018

4.      Harmonogramu działań Rady rodziców na rok 2017/2018

5.      Organizacja Pikniku 2018

6.      Wolne wnioski

Obrady przebiegły zgodnie z planem i uchwalono co następuje:

1)      Ponieważ nie wstawiła się osoba pełniąca funkcję Skarbnika w roku szkolnym 2016/2017, został odczytany Raport sporządzony przez Panią Magdalenę Kłusek. Raport nie spełnił wymagań formalnych i został odrzucony. Do dnia 06.10.2017r. należy uzupełnić brakujące informacje w Raporcie.

Ponadto zostaje do rozliczenia kwota wydana przez Przewodniczącą RR w roku 2016/2017 na potrzeby jednej rodziny. Pani Iza zobowiązała się dopilnować zwrotu tej kwoty.

2)      Uchwała nr 1 ? wybory Prezydium 2017/2018

W głosowaniu wzięli udział wszyscy Delegaci klas i jednogłośnie uchwalili Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018 w składzie:

Aneta Bondal ? Przewodnicząca Rady Rodziców

Izabela Furtak ? Sekretarz/Skarbnik

Dariusz Kołacz ? Prezydium

Izabela Ciemięga ? Prezydium

Joanna Popiołek ? Prezydium

Dodatkowo uchwalono zmianę rachunku bankowego na potrzeby Rady Rodziców, do którego dostęp będą mieli Skarbnik, upoważnienie do przelewów w imieniu Rady Rodziców oraz Przewodnicza do nadzoru nad poprawnością dokonywanych transakcji.

3)      Uchwała nr 2 ? budżet na rok 2017/2018

Głosowanie budżetu podzielone zostało na poniższe kategorie:

a)      Składka na Radę Rodziców ? utrzymano dotychczasowej wysokości ? 18 głosów za

b)      Składka na RR dla rodzin wielodzietnych - 14 głosów za, 1 przeciw, 3 wstrzymane

c)      Składka na ksero ? utrzymano dotychczasowej wysokości ? 18 głosów za

d)      Składka na Piknik SP - ? utrzymano dotychczasowej wysokości ? 13 głosów za

(w głosowaniu udział wzięli obecni Delegaci Szkoły Podstawowej)

e)      Ustalono budżet na dofinansowanie posiłków ? 18 głosów za

f)       Ustalono budżet na dofinansowanie zielonych szkół - 18 głosów za

g)      Ustalono dofinansowanie na wyjazdy zagraniczne - 12 głosów przeciw, 6 wstrzymanych

h)      Budżet na stypendium dla LO - 18 głosów za

i)       Budżet na nagrody dla SP i Gimnazjum ? 18 głosów za  

j)       Budżet na inne wydatki ? 18  głosów za.

Załącznik nr 1 ? dokładne ustalenia dotyczące budżetu, do wglądu u Przewodniczącej RR

Termin zbierania składek z lit. a, b i c w klasach do dnia 30.11.2017r.

Składki nie mogą być wpłacane jak do tej pory w sklepiku, należy dokonać wpłat na nowo założone konto RR. Przewodnicząca RR poinformuje o jego numerze.

4)      Ustalono harmonogram Zebrań Rady Rodziców na rok 2017/2018.

5)      Piknik Szkolny 2018, zgodnie z informacją podaną przez Dyrekcję Szkoły planuje się zorganizować w dniu 17.06.2017 na terenie Szkoły. Ustalono, iż organizacja przebiegać będzie podobnie jak w poprzednim roku. Osoby biorące udział w organizacji Pikniku 2017, zobowiązały się do organizacji Pikniku 2018.

6)      Wolne wnioski:

a)      ponownie omawiano mundurki szkolne,

b)      omawiano obiady szkolne,

c)      omawiano propozycje organizacji wyjazdów językowych ? Przewodnicząca RR przedstawi temat Dyrekcji Szkoły.

Na tym obrady zakończono. Szczegółowy Raport do wglądu u Przewodniczącej RR.

Prezydium 2017/2018

Aneta Bondal ? Przewodnicząca

Dariusz Kołacz ? Sekretarz

Izabela Ciemięga ? Prezydium

Joanna Popiołek ? Prezydium

Danuta Pogłodzińska - Rajchel

Teatr w szkole!

Rozkład dzwonków

 • 0 7.30 -  8.15
 • 1 8.20 -  9.05
 • 2 9.15 - 10.00
 • 3 10.10 - 10.55
 • 4 11.10 - 11.55
 • 5 12.05 - 12.50
 • 6 13.00 - 13.45
 • 7 14.05 - 14.50

Kalendarz roku szkolnego

 • Boże Narodzenie: 23.12 - 2.01.2024
 • Ferie zimowe: 12.02.2024 - 25.02.2024
 • Rekolekcje wielkopostne: 03.2024
 • Wielkanoc: 28.03 - 02.04.2024
 • Zakończenie roku szkolnego: 21.06.2024
 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2-3.11.23; 30-31.05.24

Harmonogram zebrań rodziców

 • 13-14 września 2023
 • 8 listopada 2023
 • 25 stycznia 2024
 • 21 marca 2024
 • 23 maja 2024

Programy profilaktyczne

www.opoka.org.pl

www.opoka.org.pl

Ważne telefony

Początek strony