Zapraszamy do śledzenia świetlicowych aktualności:

https://padlet.com/swietlicakcecak13/uhr1w9r23mzlh1bj

 

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie

  Regulamin świetlicy szkolnej dzieci młodszych

Rok szkolny 2020/2021

 • Dla uczniów klas I – III Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie, którzy muszą przebywać w szkole po zakończeniu zajęć, ze względu na zajęcia pozalekcyjne oraz czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
 • Uczniowie klas I, II i IIIb mają zajęcia w tzw. świetlicy młodszej
 • Uczniowie klas IIIa oraz IV-VIII mają zajęcia w tzw. świetlicy starszej.
 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, spowodowaną pandemią, do świetlicy uczęszczają jedynie ci uczniowie, KTÓRYCH OBOJE RODZICE PRACUJĄ I NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA OPIEKI DZIECKU lub dziecko musi poczekać na zajęcia dodatkowe.
 • Pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo - wychowawcze odbywają się w godzinach: 6:45 – 8:20/9:05 oraz 11:55/12:50 – 17:00, w oparciu o Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej, który jest ustalany corocznie przez nauczycieli – wychowawców i wynika z założeń Planu Pracy Szkoły oraz Kalendarium Szkoły.
 • Uczniowie przyjmowani są do świetlicy szkolnej po dokonaniu zapisu przez rodziców poprzez złożenie wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka. Dzieci, których rodzice nie oddadzą wypełnionej Karty zgłoszenia, nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych podejmowanych przez wychowawców świetlicy.
 • W Karcie zgłoszenia dziecka rodzice wyszczególniają dokładne godziny pobytu dziecka w świetlicy. Godziny te należy modyfikować zawsze, gdy istnieje konieczność ich zmiany.
 • Rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka z zajęć o godzinie wpisanej w Karcie uczestnika nie później niż do godziny 17.00. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy oraz braku kontaktu z jego Rodzicami/Opiekunami prawnymi, dziecko będzie przekazane pod opiekę właściwym organom.
 • Wszystkie dzieci bezpośrednio po zakończeniu lekcji, mają obowiązek zgłosić się do świetlicy, podejść do wychowawcy dyżurującego w wyznaczonej sali
  i zapisać się na listę obecności.
  Dzieci zgłaszają każdorazowo wychowawcy dyżurującemu w sali głównej każde wyjście na koła zainteresowań oraz bezpośrednio po powrocie z koła ponownie rejestrują swoja obecność w dzienniku świetlicy.
 • Dzieci w czasie pobytu w świetlicy szkolnej mogą – po wcześniejszym uzgodnieniu
  z wychowawcą świetlicy
  – samodzielnie wychodzić na teren szkoły (do szatni, sali lekcyjnej, sklepiku, biblioteki, kaplicy szkolnej, na zajęcia dodatkowe).
 • O wyjściu ze świetlicy wychowawców informuje Rodzic/Opiekun prawny/Osoba pisemnie upoważniona, podana w deklaracji. Bezpośrednio po tym zgłoszeniu wychowawca odnotowuje w dzienniku fakt wyjścia dziecka ze świetlicy.
 • Uczeń bez pisemnej informacji rodziców/opiekunów prawnych zamieszczonej
  w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy dzieci młodszych nie może samodzielnie opuścić świetlicy i wyjść poza teren szkoły.
 • Wyjście na telefon rodzica jest możliwe:
 • W świetlicy młodszej tylko poprzez telefon do wychowawcy (12 634 50 50 31). Informacja na telefon komórkowy ucznia nie jest brana pod uwagę.
 • W świetlicy starszej do wychowawcy (12 634 50 50 40) lub na telefon ucznia
 • Ucznia mogą odebrać tylko osoby pisemnie upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. Istnieje możliwość dokonania zmian w czasie trwania roku szkolnego.
 • Dzieci nie będą przekazywane osobom nieupoważnionym w Karcie zgłoszenia. Dlatego w wyjątkowych sytuacjach potrzebna jest pisemna informacja od rodziców/opiekunów prawnych o odbiorze dziecka ze świetlicy wpisana w korespondencji poprzez dziennik. Upoważnienia ustne i telefoniczne nie będą respektowane.
 • Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązanie jest dbać o czystość i estetykę pomieszczeń, codziennie zmieniać obuwie oraz sprzątać po sobie gry i zabawki.
 • Odpowiedzialność za celowe zniszczenie książek, gier, sprzętów świetlicowych lub innej szkody wyrządzonej przez dziecko ponoszą rodzice.
 • Zabrania się przynoszenia do świetlicy oraz używania ostrych i niebezpiecznych narzędzi: scyzoryków, noży, petard, materiałów łatwopalnych.
 • Dzieci biorą udział w zajęciach świetlicowych realizowanych zgodnie z planem pracy świetlicy szkolnej przez wychowawców świetlicy.
 • Zachowanie uczniów na świetlicy jest oceniane i ma wpływ na końcową ocenę zachowania na świadectwie szkolnym.
 • Uwagi pozytywne i negatywne dotyczące zachowania dzieci podczas pobytu na świetlicy szkolnej będą na bieżąco przekazywane rodzicom poprzez wpis do dziennika lub rozmowę telefoniczną.
 • Wychowawcy nie biorą odpowiedzialności za:
 • uczniów, którzy nie odnotowali swojej obecności na świetlicy i przed/po zakończonych lekcjach pozostają w klasie, na korytarzu, w sklepiku, szatni szkolnej oraz innych miejscach na terenie szkoły.
 • uczniów, którzy mają przebywać w świetlicy, a samowolnie ją opuszczą, nie informując wychowawcy o wyjściu do sklepiku itp.
 • zaginione telefony, gry, wartościowe zabawki, ubrania. Prosimy o nieprzynoszenie do świetlicy cennych rzeczy.
 • uczniów, którzy samodzielnie przebywają w stołówce szkolnej podczas obiadu.
 • Wyjścia na obiad w świetlicy młodszej odbywają się grupowo z wychowawcą. W świetlicy starszej wyjścia na obiad odbywają się pod kontrolą wychowawców; uczniowie klasy IIIb będą wychodzić na obiad grupowo w porozumieniu z wychowawcami świetlicy młodszej.
 • W przypadku nagminnego łamania Regulaminu Świetlicy przez dziecko, Rodzice zostaną wezwani do szkoły na rozmowę w obecności Dyrektora Szkoły. W konsekwencji wobec dziecka będą mogły zostać zastosowane kary zgodne ze Statutem Szkoły.
 • Ze względu na zagrożenie zarażeniem Covid-19:
 • do świetlicy szkolnej przychodzą uczniowie całkowicie zdrowi. Pojawienie się jakichkolwiek objawów chorobowych np. katar, kaszel, podwyższona temperatura spowoduje konieczność natychmiastowego odebrania dziecka ze świetlicy.
 • Rodzic przemieszcza się tylko w maseczce.
 • Rodzic nie może przekroczyć STREFY RODZICA, która znajduje się przy wejściu do świetlicy (od strony parkingu) wywołuje dziecko przez mikrofon i po stwierdzeniu tożsamości rodzica, oczekuje na dziecko przed świetlicą.
 • Rodzic nie może przemieszczać się do szatni, do świetlicy i na teren boiska.
 • Dziecko po wszystkich korytarzach przemieszcza się w maseczce (w drodze do stołówki, biblioteki, sklepiku)
 • W świetlicy maseczki nie są obowiązkowe.
 • KAŻDORAZOWO po wejściu do świetlicy dzieci mają obowiązek: umycia rąk mydłem i niezwłocznego zapisania się na listę obecności u wychowawcy, mającego dyżur przy komputerze.
 • Dziecko posługuje się wyłącznie swoimi przyborami i nie pożycza ich innym.
 • W świetlicy obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia swoich zabawek.

W naszej świetlicy dzieci młodszych od listopada 2019 roku - w każdy czwartek- odbywają się zajęcia z cyklu:
,, Debata Telewizyjna przy Herbatce?.
Innowacyjny program zakłada: poznanie przez dzieci zasad savoir- vivre przy stole i podczas dyskusji na różne tematy ( te zaproponowane przez dzieci również). Integracyjnym elementem zajęć jest łączenie teorii z praktyką. W tym celu nakrywamy stół ( dekorujemy), przygotowujemy herbatkę i ciasteczka. Jest ,, prowadzący program?, który oddaje głos wypowiadającym się oraz ,, kulturant?- przypomina zasady zachowania oraz kulturalnej dyskusji ( debaty). Wszyscy wypowiadamy się w wolności, jesteśmy wysłuchani, jednak nie obrażamy i nie mówimy źle o innych.
Druga cześć zajęć obejmuje część rozrywkową: przebieram się w stroje, robimy sesje zdjęciowe, odgrywamy dramy - zawsze na zadany temat. Dzięki temu poznajemy tradycje, uczymy się tolerancji, okazywania uczuć - uczymy się jak pięknie i mądrze możemy żyć.

herbatka1

p. Anna Korzonkiewicz

Miejsce 1

W naszej świetlicy dużo hałasu, większość dzieci i wolontariuszy chce uciec do lasu. Więc strzeż się co dzień tu niespokojnie jest. Choć tu niespokojnie jest to świetlicy fajnie jest! Prace plastyczne tu robimy i nad zadaniami z paniami się głowimy. Zawsze z przyjaciółmi bawimy się i wiemy, że w świetlicy cudnie jest !

Julia Paruch 3b i Małgosia Brzozowska 1b

 Nasza świetlica jest miła i nie można się w niej nudzić. Mamy też pomysłowe i kochane Panie! Nie nudzimy się bo każdy z nas dobrze bawić się chce. Gramy w bilarda i piłkarzyki więc nie można nudzić się. Przyjdź a miło spędzisz czas !

Antonie Gierałt 3b

 Miejsce 2

Fajna świetlica nasza. Do niej wszystkich zapraszamy. Tu przychodzimy przed lekcjami a po lekcjach z kolegami się tu spotykamy.

Przemek Żak 1a

 Tu się bawimy i gramy w gry planszowe. Wychodzimy na boisko wtedy kiedy jest ciepło, ale nawet wtedy kiedy nie zawsze jakaś Pani zgodzi się. Wszyscy wiedzą, że na boisku najlepiej bawimy się.

Mateusz Jałocha 3b

Miejsce 3

Nasza świetlica jest najlepsza, dobrze zjawić się się w niej. W świetlicy jest świetnie dobrze bawię się w niej!

Lena Rzońca 1a

 Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach !

konkurs2

Jesienne liście - Ewa Szelburg Zarębina

Z tym jesiennym wiatrem
tańczą sobie liście,
tańczą sobie tańczą
czerwone złociście.

Z tym jesiennym wiatrem
odtańczą daleko,
i nie skończą tańczyć,
aż za siódmą rzeką.

Aż za siódmą rzeką,
Aż za siódma górą,
Aż je śnieg przykryje
Grubą, białą chmurą

Jesienny wiatr przywiał do nas kolorowe liście: złote, czerwone, pomarańczowe, brązowe? Można się nimi świetnie bawić i, tak jak dziewczynki, zrobić z nich piękną jesienną biżuterię. Na poniższych zdjęciach zobaczymy leśne królewny, duszki, wróżki albo elfy. Jesień z takimi przyjaciółmi jest wesoła i pełna niespodzianek.
4.11.2019r.

p. Jaga Kozińska - świetlica mł.

01. lesna krolewna

02. w trakcie tworzenia

03. jesienny elf

04. wesoly duszek

05. wspolna zabawa

06

07. jest i wrozka

 

Kochane Świetliczaki! Dziękujemy Wam za?

 • Waszą codzienną twórczość!
 • Wspaniałe prace konkursowe!
 • Odwiedziny Waszych ulubionych pluszaków!
 • Świetlicowy rekord w czytaniu w jednym momencie ? 98 dzieci!
 • Obchody kolorowych dni!
 • Wasze ciekawe konkursy zorganizowane dla innych dzieci!
 • Wszystkie wesołe chwile!

wychowawcy świetlicy dzieci młodszych

zakonczenie

Od listopada 2018 roku miałam ogromną przyjemność realizować w świetlicy dzieci młodszych kreatywne warsztaty na podstawie ?nietypowych edytorsko? książek. Dzieci same wybrały ich nazwę: Bajkowe zajęcia. Spotykaliśmy się we wtorkowe popołudnia.

Podczas 16 zrealizowanych spotkań rozmawialiśmy o ważnych sprawcach jak empatia i wsparcie dla drugiej osoby, dbanie o książki czy zwierzęta, o wzajemnym szacunku i nie poddawaniu się w trudnych sytuacjach (szukania dobrych rozwiązań) oraz roli czasu w realizacji naszych planów i rozwoju umiejętności. Pisaliśmy też recenzję do tekstu, który dopiero ma się ukazać na rynku wydawniczym jako książka. Jednocześnie dzieci próbowały naśladować nasze nietypowe książki. I tak właśnie powstały piękne i niezwykle kreatywne prace. Przy okazji bawiliśmy się znakomicie, ponieważ dzieci chętnie współtworzyły zajęcia wzbogacając ich przebieg. Na koniec wykonaliśmy pamiątkowe zakładki do książek (jedna z nich była nawet o samych zajęciach).

Bardzo dziękuję wszystkim dzieciom za udział i tak piękną literacką przygodę!

Roksana Kociołek

1 bajka

2 bajka

3 bajka

4

5

6

7bajka

8 bajka

9 bajka

10

11

12

6 CZERWCA o godzinie 13.15 przeprowadzona została już po raz drugi świetlicowa akcja czytelnicza.

Z okazji XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom postanowiliśmy pobić ustanowiony w 2018 rekord świetlicy w czytaniu w jednym momencie, a wyniósł on wtedy 81 dzieci.

Zadanie podobnie jak w zeszłym roku polegało na czytaniu w tym samym czasie przez 15 minut. Zaangażowanie dzieci było ogromne ? część przyniosła swoje ulubione książki z domu, pozostali wypożyczali je z biblioteki lub naszej świetlicowej czytelni. Niektórzy zaczęli czytać dużo wcześniej, jednak o 13.15 przerwali, by wspólnie odliczyć ?start?. Czytaliśmy w naszych świetlicowych salach, bibliotece, a klasa 3b podczas pobytu na zielonej szkole!

I dzięki tak wspaniałej mobilizacji udało się! Świetlicowy REKORD został pobity i w 2019 roku wynosi? 98 dzieci!

DZIĘKUJEMY!!!

3

4

6

7

8

11

Szymon

Ostatnia wartość realizowana w ramach programu ?wychowanie do wartości? w świetlicy dzieci młodszych to MĄDROŚĆ.

W konkursie literackim pod hasłem ?mądrość to moja specjalność? zadaniem uczestników było wykonanie ?małej książeczki o wielkiej mądrości?.

Z radością prezentujemy zwycięską książeczkę Szymona Sobkowicza z klasy 2a, który w niezwykły sposób przedstawił nam znaczenie tej wartości! Dziękujemy!

w imieniu zespołu świetlicy młodszej: p. R. Kociołek

Kolejny rok przez cały kwiecień świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, który obchodzony jest na świecie 2 kwietnia.

Przez ten czas dzieci polecały sobie nawzajem książki tworząc piękną gazetkę. Nie zabrakło też rozmów o naszych ulubionych bohaterach i świetlicowego konkursu na plakat ?3D?, który wygrała Klaudia Wajdzik z 2a.

p. R. Kociołek

ksiazki 1

ksiazki 2

 

MADROSC

Ważne telefony

Początek strony