Informacja o dziecku

Rekrutacja do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie

I.    Informacje ogólne
1.    W roku szkolnym 2020/2021 będą utworzone dwie klasy.
2.    Dziecko jest zaproszone na rozmowę rekrutacyjną  po złożeniu przez rodzica/opiekuna prawnego kompletu wymaganych dokumentów.
3.    Ostateczną listę przyjętych do szkoły ustala Dyrektor Szkoły.

II.    Wymagane dokumenty dopuszczające do rozmowy rekrutacyjnej do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie na rok szkolny 2020/2021
1.    Podanie o przyjęcie dziecka do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie zawierające dane teleadresowe rodziców.
3.    Wypełnioną przez wychowawcę przedszkola lub szkoły informację o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu (do pobrania powyżej).
4.    Opinię Księdza Proboszcza z parafii zamieszkania (tylko w przypadku dzieci, które nie mają rodzeństwa w tutejszej szkole).

III.    Dokumenty wymagane po ogłoszeniu wyników rekrutacji do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie na rok szkolny 2020/2021 (należy je dostarczyć do 22.05.2020).
1.    Dwa zdjęcia.
2.    Bilans sześciolatka.
3.    Oświadczenie rodziców o rejonowej szkole podstawowej (blankiet do wypełnienia w sekretariacie szkoły).
4.    Ewentualne wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (jeśli dziecko było badane wcześniej).
5.    Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez przedszkole.

IV.    Kryteria przyjęcia do klasy pierwszej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie
1.    Pozytywny wynik rozmowy rekrutacyjnej pedagoga z kandydatem oraz rodzicem.
2.    Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie oraz współpraca rodziców tych dzieci z nauczycielami w dziedzinie prawidłowego rozwoju dydaktyczno-wychowawczego dziecka.
3.    Posiadanie rodzeństwa w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie nie jest jednoznaczne z przyjęciem kandydata do klasy pierwszej.
4.    Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do uwzględnienia również warunków rodzinnych dziecka (dzieci adoptowane, wychowywane przez jednego z rodziców, trudna sytuacja bytowa).

V.     Harmonogram rekrutacji
1.    4 XI 2019 ? 29 XI 2019 składanie dokumentów (po tym terminie dokumenty mogą być przyjęte za zgodą dyrektura szkoły) do sekretariatu szkoły (sekretariat czynny w godz.7.30 ? 15.30);
2.    2 XII 2019 ? 18 I 2020 ? rozmowy wstępne według ustalonego przez sekretariat harmonogramu;
3.    14 II 2020 ogłoszenie wyników rekrutacji ? wstępna lista przyjętych weryfikowana później poprzez dostarczenie pozostałych dokumentów;
4.    Do 22 V 2020 ostateczne dostarczanie dokumentów;
5.    29 V 2020 ostateczne lista przyjętych uczniów;
6.    16 VI 2020 o godz.16.30 (wtorek) odbędzie się uroczyste przyjęcie dzieci do szkoły (uroczystość dla dzieci i ich rodziców).

Z racji panującej pandemii wspólne spotkanie zostaje odwołane.