Informacja o dziecku (do pobrania)

Rekrutacja do Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie na rok szkolny 2022/2023


I. Informacje ogólne
1. W roku szkolnym 2022/2023 będą utworzone dwie klasy.
2. Dziecko jest zaproszone na rozmowę rekrutacyjną po złożeniu przez rodzica/opiekuna prawnego kompletu wymaganych dokumentów.
3. Ostateczną listę przyjętych do szkoły ustala Dyrektor Szkoły.

II. Wymagane dokumenty dopuszczające do rozmowy rekrutacyjnej do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie na rok szkolny 2022/2023
1. Podanie o przyjęcie dziecka do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie zawierające dane teleadresowe rodziców.
3. Wypełnioną przez wychowawcę przedszkola lub szkoły (zerówka w szkole) informację o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu (do pobrania powyżej).
4. Opinię Księdza Proboszcza z parafii zamieszkania (tylko w przypadku dzieci, które nie mają rodzeństwa w tutejszej szkole).

III. Dokumenty wymagane po wstępnym ogłoszeniu wyników rekrutacji do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie na rok szkolny 2022/2023 (należy je dostarczyć do 20.05.2022).
1. Dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie).
2. Bilans sześciolatka.
3. Oświadczenie rodziców o rejonowej szkole podstawowej (blankiet do wypełnienia w sekretariacie szkoły).
4. Ewentualne wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (jeśli dziecko było badane wcześniej).
5. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez przedszkole.
IV. Etapy rekrutacji
1. Badanie dojrzałości szkolnej przez pedagoga szkolnego
2. Rozmowa rodziców z Dyrektorem Szkoły
3. Udział dziecka w lekcji próbnej
V. Kryteria przyjęcia do klasy pierwszej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie
Pozytywny wynik rozmowy rekrutacyjnej pedagoga z kandydatem oraz dyrektora z rodzicem.
1. Pozytywne zaprezentowanie się dziecka w czasie lekcji próbnej (dojrzałość do podjęcia obowiązków szkolnych).
2. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie oraz współpraca rodziców tych dzieci z nauczycielami w dziedzinie prawidłowego rozwoju dydaktyczno-wychowawczego dziecka.
3. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do uwzględnienia również warunków rodzinnych dziecka (dzieci adoptowane, wychowywane przez jednego z rodziców, trudna sytuacja bytowa).
Posiadanie rodzeństwa w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie nie jest jednoznaczne z przyjęciem kandydata do klasy pierwszej.

V. Harmonogram rekrutacji
1. 15 XI 2021 - 10 XII 2021 składanie dokumentów (po tym terminie dokumenty mogą być przyjęte za zgodą dyrektora szkoły) do sekretariatu szkoły (sekretariat czynny w godz.7.30 do 15.30)

2. 13 XII 2021 - 11 II 2022 - rozmowy wstępne według ustalonego przez sekretariat harmonogramu;
3. 14 - 18 II 2022 – lekcje próbne prowadzone przez przyszłego nauczyciele dziecka
4. 22 II 2022 - ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji - wstępna lista przyjętych weryfikowana później poprzez dostarczenie pozostałych dokumentów;

5. Do 20 V 2022 ostateczne dostarczanie dokumentów;

6. 28 V 2022 ostateczna lista przyjętych uczniów;

7. 9 VI 2022 o godz.16.30 (czwartek) odbędzie się uroczyste przyjęcie dzieci do szkoły (uroczystość dla dzieci i ich rodziców).

W przypadku wprowadzenia do szkół ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 sposoby i terminy rekrutacji mogą zostać zmodyfikowane. Wiadomość o modyfikacji zostanie natychmiast umieszczona na stronie internetowej szkoły.