Największa biblioteka w Polsce.

Największą polską biblioteką jest Biblioteka Narodowa w Warszawie. Jest to centralna biblioteka państwa i ważna instytucja kultury. Biblioteka Narodowa to najwartościowsze archiwum piśmiennictwa polskiego oraz największa krajowa biblioteka naukowa o profilu humanistycznym.

1. Warszawa, Aleja Niepodległości

Warszawa, Aleja Niepodległości. Tu mieści się główna siedziba Biblioteki Narodowej. W jej skład wchodzą trzy obiekty połączone ze sobą wewnętrznymi ogrodami.

Tradycje polskiej Biblioteki Narodowej sięgają początków wieku osiemnastego. W 1747 r. bracia Andrzej Stanisław i Józef Andrzej Załuscy udostępnili społeczeństwu zbiory utworzonej przez siebie w Polsce dużej biblioteki. Biblioteka Rzeczypospolitej Załuskich Zwaną przeszła po śmierci fundatorów pod opiekę państwa. Po upadku powstania kościuszkowskiego książnica zawierająca ponad 400 000 woluminów, w tym wiele zabytków języka polskiego oraz piśmiennictwa europejskiego została wywieziona do Petersburga.

Obecna w nadziejach Polaków wizja narodowej książnicy urzeczywistniła się dopiero w okresie międzywojennym, kiedy rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego z dnia 24 lutego 1928 roku ustanowiona została w Warszawie Biblioteka Narodowa.

Dzięki prawu do egzemplarza obowiązkowego gromadziła wszystkie publikacje ukazujące się na terenie Polski. Poza tym do jej zbiorów włączono część odzyskanych na mocy traktatu ryskiego zbiorów Załuskich, a także wiele kolekcji emigracyjnych.

W roku 1939 w bibliotece znajdowało się już ponad 700 000 woluminów. Działania wojenne, wywózki zbiorów a przede wszystkim celowe podpalenie przez Niemców, budynku przy ulicy Okólnik, po upadku powstania warszawskiego spowodowało zagładę najcenniejszych zbiorów.

2. Warszawa, Plac Krasińskich

Warszawa, Plac Krasińskich. Tu mieszczą się zbiory specjalne: rękopisy, stare druki, kolekcje ikonograficzne.

Po II wojnie światowej tworzenie biblioteki rozpoczęło się prawie od początku. Trafiały do niej różne części bibliotek publicznych, prywatnych, kościelnych i innych. Znalazły tu swoje miejsce fragmenty dwóch wielkich bibliotek fundacyjnych: Ordynacji Krasińskich i Ordynacji Zamojskiej.

Obecnie Biblioteka Narodowa posiada największe zbiory w Polsce. W końcu 2010 roku zbiory Biblioteki Narodowej,wraz z dubletami, liczyły 9 141 374 woluminów.

3. Biblioteka Narodowa

Biblioteka gromadzi przede wszystkim publikacje polskie i Polski dotyczące. Przechowuje je w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy archiwalny udostępnia się tylko wyjątkowo.

Pod względem wartości historycznej z zasobami Biblioteki Narodowej konkurować mogą jedynie Biblioteka Jagiellońska w Krakowie i Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Do najcenniejszych zbiorów zachowanych w zasobach biblioteki należą najdawniejsze przekazy rękopiśmienne w języku polskim : Kazania świętokrzyskie, Psałterz floriański, Rozmyślania przemyskie ; najstarsze dokumenty prawa polskiego np. statuty Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły, kroniki średniowieczne. Z zabytków piśmiennictwa europejskiego najstarszy jest Testamentum novum, a do najbardziej cennych należą bogato iluminowane kodeksy: Sakramentarz tyniecki, Psałterz wilanowski, Calendarium Parisiense, Ewangeliarz Anastazji, unikatowe wydania pisarzy renesansowych: Kochanowskiego, Reja, Frycza Modrzewskiego i innych.

4. Martinus Polonus Sermones

Martinus Polonus Sermones de tempore et de sanctis?1484. Inkunabuł w XVIII-wiecznej oprawie

 

Nadrzędnym zadaniem Biblioteki Narodowej jest gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dorobku piśmienniczego Polaków, na który składają się zabytki piśmiennictwa narodowego oraz współczesna krajowa produkcja wydawnicza, dokumenty graficzne, muzyczne, audiowizualne i elektroniczne, a także publikacje polskie lub Polski dotyczące, jakie ukazywały się i ukazują za granicą. W narodowych zasobach znajdują się również zbiory innych narodów powstające na terytorium państwa polskiego; dzieła obce, które gromadzone były kiedyś w polskich księgozbiorach, a także wybrane współczesne publikacje zagraniczne z zakresu humanistyki, niezbędne dla uczestnictwa w ogólnoświatowej kulturze.

 

5. Jan Kochanowski6. Duche de Pomeranie

Jan Kochanowski 1585

Duche de Pomeranie. Mapa wydana w Amsterdamie w 1734

Obok gromadzenia wydawnictw podstawowym zadaniem biblioteki jest tworzenie dokumentacji najcenniejszych książek z zasobów własnych, a także centralna rejestracja zbiorów polskich bibliotek. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku zajęto się kompletowaniem dokumentacji utraconych podczas wojny zbiorów bibliotecznych, zwłaszcza rękopisów, inkunabułów i szesnastowiecznych poloników.

Biblioteka Narodowa, w dobie cyfryzacji rozwija swą obecność również w przestrzeni wirtualnej. Pojawiło się sporo serwisów, baz danych i publikacji cyfrowych, przygotowywanych i udostępnianych w internecie.

7. Czytelnia Głowna

8. Czytelnia Czasopism

 

 

Czytelnia Ogólna posiada 300 miejsc

Czytelnia Czasopism