Wychowywać ? to pomagać w poszukiwaniu i odkrywaniu wartości.

 Wychowywanie dziecka jest przywilejem i niełatwym obowiązkiem rodzica. Dotkliwy deficyt wartości w życiu społecznym powoduje niepokój o przyszłość dzieci. Wartości moralne stoją na straży życia i jego jakości. Nauczanie dziecka wartości jest największym zadaniem wychowawczym dla rodziców i nauczycieli. W obecnym czasie nasza szkoła pragnie wyjść naprzeciw temu zadaniu i włącza nauczanie konkretnych wartości moralnych do programu wychowawczego szkoły. Program realizowany będzie w  Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum i obejmować będzie wybrane ponadczasowe wartości, ujęte w trzyletnim cyklu wychowania i nauczania. Będą to: szacunek, uczciwość, szczęście i optymizm, odpowiedzialność i samodyscyplina, przyjaźń, mądrość, odwaga, pokojowość, miłość.


 Istotą naszego programu jest jedność domu i szkoły w wychowaniu do wartości. Pragniemy zaproponować rodzicom uczestniczenie w tym programie poprzez rozmowy i dyskusje ze swoimi dziećmi na zadany temat dotyczący konkretnej wartości.

Harmonogram realizowania tematycznych godzin wychowawczych:

Klasy I, IV, I LO  (kolejna wartość jest rozpatrywana co trzy miesiące)
SZACUNEK I WOLNOŚĆ:
?    Poznajemy i uczymy się zasad panujących w szkole, domu, w środowisku, w którym przebywamy.
?    Uczymy się co to jest szacunek, komu/czemu i jak należy go okazywać oraz czym jest i jak pojmować wolność.
?    Uczymy się słuchać innych i szanować ich poglądy.
UCZCIWOŚĆ:
?    Czym jest uczciwość i jak należy ją rozumieć (mówienie prawdy, odwaga w przyznawaniu się do winy i naprawianiu szkody).
?    Dlaczego warto być uczciwym i należycie wykonywać swoje prace i obowiązki.
?    Dlaczego ludzie bywają nieuczciwi (konsekwencje bycia nieuczciwym)

Uczciwość buduje poczucie własnej wartości, a także zaufanie innych do nas. Uczciwość rozumiemy jako mówienie i poszanowanie prawdy, rzetelność, nieprzywłaszczanie sobie cudzej własności.
SZCZĘŚCIE I OPTYMIZM:
?    Umiemy dostrzegać  swoje mocne strony i innych ludzi oraz cieszyć się z sukcesów swoich i innych.
?    Umiemy pozytywnie myśleć, nie zrażamy się trudnościami, nie narzekamy i każdego dnia znajdujemy powody do radości.
?    Poczucie humoru jako nieodłączna część optymizmu.

Szczęście to poczucie trwałego zadowolenia, wewnętrznej harmonii i spokoju, które są skutkiem życzliwości, akceptacji siebie i świata oraz wiary w jego dobro. Warunkiem szczęścia jest optymizm ? postrzeganie spraw w jasnym świetle, wzbudzanie w sobie nadziei, entuzjazmu i odwagi do działania, zaś składową optymizmu - poczucie humoru.

Klasy II, V, III Gim, II LO (kolejna wartość jest rozpatrywana co trzy miesiące)
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SAMODYSCYPLINA:
?    Odpowiedzialność za siebie samego ? swoje zdrowie i bezpieczeństwo, wybory i czyny.
?    Odpowiedzialność za innych ? nad którymi sprawujemy opiekę, z którymi jesteśmy związani, za własne lub powierzone nam mienie, za środowisko, Ziemię.
?    Samodyscyplina jako wytrwałość w wykonywaniu pracy.

Odpowiedzialność to rzetelne wypełnianie obowiązków, dbanie o dobro i zapobieganie złu, a także gotowość do ponoszenia konsekwencji własnych wyborów i zachowań. Praktykowanie odpowiedzialności nie zawsze jest łatwe. Wymaga wysiłku, wyrzeczeń, a nawet wielkich poświęceń. Odpowiedzialność jednak czyni życie wartościowszym ? buduje lepszy, bardziej przewidywalny świat, dobre stosunki między ludźmi, daje poczucie własnej wartości i dumy, przynosi szacunek i zaufanie innych osób. Samodyscyplina to samokontrola, umiar oraz wytrwałe rozwijanie własnego potencjału.
PRZYJAŹŃ:
?    Zastanawiamy się czym jest przyjaźń i jakie są cechy dobrego przyjaciela oraz w jaki sposób my możemy być dobrymi przyjaciółmi.
?    Rozmawiamy na temat zaufania, lojalności i wierności w przyjaźni.
?    Staramy się być wyrozumiałymi, uczymy się przebaczać i współdziałać.

Przyjaźń to bliski i równoprawny związek pomiędzy osobami, oparty na wzajemnej sympatii, życzliwości, szczerości, zaufaniu, gotowości do pomocy i czerpaniu przyjemności z przebywania razem.
MĄDROŚĆ:
?    Tworzymy wspólną definicję mądrości. Co to znaczy być mądrym człowiekiem?
?    Zastanawiamy się co pomaga w dokonywaniu właściwych, mądrych wyborów i analizujemy konsekwencję różnych wyborów.
?    Poznajemy wiele aspektów mądrości i szukamy naszych autorytetów.

Mądrość to celowe przyczynianie się do dobra poprzez właściwe wybory. Mądrość jako wartość moralna dąży do szukania rozwiązań, które uwzględniają zarówno dobro osoby czy grupy, jak i szeroko pojęte dobro powszechne.

Klasy III, VI, III LO (kolejna wartość jest rozpatrywana co trzy miesiące),
ODWAGA:
?    Poznajemy czym jest odwaga i co znaczy być odważnym oraz uczymy się rozróżniać czym jest odwaga, a czym jest brawura.
?    Dyskutujemy o zasadniczej różnicy między odwagą a tchórzostwem.
?    Poznajemy odwagę jako umiejętność dokonywania mądrych wyborów i umiejętność przeciwstawiania się złu.

Odwaga, jako wartość moralna, jest to podejmowanie trudnych, ale ważnych decyzji oraz przeciwstawianie się złu. Nie są nią: brawura i bohaterszczyzna.
Odwaga wyraża się w:
1. podejmowaniu nowych wyzwań (z uwzględnieniem konsekwencji),
2. akceptacji zmian,
3. prezentowaniu i obronie własnych poglądów i ideałów,
4. obronie słabszych,
5. przyznaniu się do winy,
6. mówieniu trudnej, ale koniecznej prawdy,
7. przyznaniu się przed sobą do swych problemów, pokonywaniu lęku i słabości,
8. sprzeciwie wobec zła, walce z nim.

POKOJOWOŚĆ:
?    Uczymy się radzić sobie ze złością i swoimi negatywnymi emocjami w sposób dojrzały.
?    Rozmawiamy o tym jak rozwiązywać konflikty bez stosowania przemocy i agresji. Zastanawiamy się jak radzić sobie z zaczepkami i nie dać się sprowokować.
?    Poznajemy przykłady postaw pełnych łagodności i pokojowego nastawienia.

Pokojowość ? osiąganie celów poprzez stosowanie rozumu i refleksji, powstrzymanie się od przemocy; spokój, cierpliwość i łagodność; postawa człowieka otwartego na różne rozwiązania, który szanując innych, zawsze poszukuje strategii wygrana ? wygrana.
Pokojowość wyraża się w:
- rozumowym osiąganiu celów, refleksji,
- powstrzymaniu się od przemocy,
- spokoju, równowadze ducha i umysłu, opanowaniu, kontroli impulsów,
- dojrzałym radzeniu sobie ze złością,
- łagodności, cierpliwości i elastyczności,
- gotowości do zgody, poszukiwania kompromisu.
MIŁOŚĆ:
?    Rozmawiamy czym jest miłość, kogo/co możemy darzyć miłością na podstawie np: Biblii, literatury itp.
?    Mówimy otwarcie o naszych uczuciach: sympatii, miłości wobec rodziców, osób bliskich, kolegów.
?    Patriotyzm jako szczególny rodzaj miłości.

Miłość jest to nie tylko głębokie uczucie do drugiej osoby, ale też silne przywiązanie do niej i gotowość do bezinteresownego służenia jej. Połączona jest zwykle z silnym pragnieniem ciągłego bycia z ukochaną osobą i chęcią obdarzania jej szczęściem. Miłość to także odczuwanie głębokiej więzi emocjonalnej z miejscem lub społecznością, z którymi z jakichś względów się identyfikujemy (np. miłość do ojczyzny).

Klasa VII (kolejna wartość co 3 miesiące ? do wyboru przez wychowawcę)
SZACUNEK I WOLNOŚĆ
UCZCIWOŚĆ
SZCZĘŚCIE I OPTYMIZM
PRZYJAŹŃ

Klasa VIII (kolejna wartość co 3 miesiące ? do wyboru przez wychowawcę)
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SAMODYSCYPLINA
MĄDROŚĆ
ODWAGA
POKOJOWOŚĆ
MIŁOŚĆ

Inspiracja: Internetowy Uniwersytet Mądrego Wychowania

 

Ważne telefony

Początek strony